จะได้รับสัญชาติเบลารุสเป็นรัสเซียได้อย่างไร และเป็นไปได้ไหมที่จะซื้ออพาร์ทเมนต์ที่นั่นโดยไม่ต้องเป็นพลเมืองของประเทศนี้

จะได้รับสัญชาติเบลารุสเป็นรัสเซียได้อย่างไร และเป็นไปได้ไหมที่จะซื้ออพาร์ทเมนต์ที่นั่นโดยไม่ต้องเป็นพลเมืองของประเทศนี้

 1. Насчет гражданства не знаю, но то, что россияне скупают картиры в Минске — это факт.
 2. Как россиянину стать гражданином Беларуси все подробности и про жиль здесь http://www.interfax.by/article/79267
  รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.rg.ru/2012/01/12/pisma.html
 3. я отвечу, как гражданка россии, проживающая в украине.
  смысла менять гражданство на белорусское не вижу.
  а вот прикупить белорусское ВТОРЫМ гражданством очень даже стоит, если вы там планируете проживать для избежания заморочек.
  я прикупаю украинское. цена вопроса 5 тыс у. е. (сюда входит: украинский паспорт, украинский загран, украинская прописка и получаю все лично в паспортном столе) и срок до 1.5 месяца.

  также есть смысл купить румынское гражданство и не париться с шенгеном .

 4. не меняйте гражданство с российского на беларуское, вы станете сожалеть потом!
  купить квартиру можете легко, как уже верно сказали, россияне скупили очень много недвижимости в Минске! а так же и дом можете приобрести с одной поправкой землю не имеет права приобрести ионостранец! так что дом ваш будет, а земля нет …вид на жит. вам даст все права что и гражданину за исключением права голоса на выборах) )
 5. ? можно ли получить второе гражданство р. Беларусь и оставить гражданство РФ?
 6. Гражданство Республики Беларусь приобретается:

  — по рождению;
  — в результате приема в гражданство Республики Беларусь;
  — в порядке регистрации;
  — по иным основаниям, предусмотренным Законом.

  Ребенок приобретает гражданство Республики Беларусь по рождению, если на день рождения ребенка:

  — хотя бы один из родителей ребенка состоит в гражданстве Республики Беларусь независимо от места рождения ребенка;
  -родители (единственный родитель) ребенка, постоянно проживающие на территории Республики Беларусь, являются лицами без гражданства, при условии, что ребенок родился на территории Республики Беларусь;
  -родители (единственный родитель) ребенка, постоянно проживающие на территории Республики Беларусь, являются иностранными гражданами, при условии, что ребенок родился на территории Республики Беларусь, а государства, гражданами которых являются родители, не предоставляют ему своего гражданства

  Прием в гражданство Республики Беларусь

  Любое лицо, достигшее 18-летнего возраста, вправе обратиться с заявлением о приеме в гражданство Республики Беларусь, если оно:

  — берет на себя обязательство соблюдать и уважать Конституцию Республики Беларусь и иные акты законодательства Республики Беларусь;
  — знает один из государственных языков Республики Беларусь в пределах, необходимых для общения;
  — проживает на территории Республики Беларусь после получения разрешения на постоянное проживание в Республике Беларусь в течение семи лет непрерывно. Срок проживания на территории Республики Беларусь считается непрерывным, если лицо выезжало за пределы Республики Беларусь не более чем на три месяца в течение каждого года;
  — имеет законный источник средств существования;
  — не имеет гражданства, либо утрачивает гражданство иностранного государства в случае приобретения гражданства Республики Беларусь, либо обратилось в полномочный орган иностранного государства с заявлением о прекращении имеющегося у него гражданства иностранного государства, за исключением случаев, когда прекращение гражданства иностранного государства невозможно по независящим от лица причинам.

  Лица, признанные беженцами в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь, могут быть приняты в гражданство Республики Беларусь по истечении семи лет после признания их беженцами и при соблюдении ими условий, предусмотренных абзацами вторым, третьим, пятым и шестым части первой настоящей статьи.

  Срок семилетнего постоянно проживания может быть сокращен либо не применяться вовсе для:

  — белорусов, а также лиц, идентифицирующих себя как белорусы, и их потомков (кровные родственники по прямой линии: дети, внуки, правнуки) , родившихся за пределами современной территории Республики Беларусь;
  — лиц, имеющих выдающиеся заслуги перед Республикой Беларусь, высокие достижения в области науки, техники, культуры и спорта либо обладающих профессией или квалификацией, представляющими государственный интерес для Республики Беларусь;
  — лиц, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства, ранее состоявших в гражданстве Республики Беларусь.

 7. Я родилась в Белоруссии По материнской линии все Белорусы Дедушка и бабушка заслуженные учителя Белоруссии. Есть ль льгота на получение гражданства. Также обучалась в школе Гродненская обл. г. п. Радунь. Только это было при СССР.
กำลังโหลด ...

เพิ่มความคิดเห็น

E-mail ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่ Обязательныеполяпомечены *